[1]
Nikolay A. Kazakov 2019. PHASE TRANSITIONS IN THE DEBRIS FLOW GEOSYSTEMS. Hydrosphere. Hazard processes and phenomena. 1, 2 (Dec. 2019), 172-189. DOI:https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.2.001.