[1]
Alexey Yu. Vinogradov, Viktor A. Obyazov, Dmitriy A. Subetto, Mariya M. Kadatskaya and Ivan A. Vinogradov 2019. THE WATER LEVEL REGIME OF LAKE ILMEN. Hydrosphere. Hazard processes and phenomena. 1, 2 (Dec. 2019), 190-218. DOI:https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.2.002.