(1)
Alexey Yu. Vinogradov; Victor A. Obyazov; Mariya M. Kadatskaya. HISTORY OF FORMATION OF THE RIVERS OF SOUTH PRILIMENIUM IN HOLOTSEN. HS 2019, 1, 90-113.