(1)
Alexey Yu. Vinogradov; Viktor A. Obyazov; Dmitriy A. Subetto; Mariya M. Kadatskaya; Ivan A. Vinogradov. THE WATER LEVEL REGIME OF LAKE ILMEN. HS 2019, 1, 190-218.