(1)
Alexey Yu. Vinogradov; Mariya M. Kadatskaya. THEORETICAL CALCULATION OF THE VALUE OF THE VON KARMAN CONSTANT. HS 2019, 1, 262-279.