(1)
Tatiana S. Gubareva; Sergei Yu. Lupakov; Boris I. Gartsman; Vladimir V. Shamov; Alexey V. Rubtsov; Nadezhda K. Kozhevnikova. POSSIBILITIES OF CATCHMENT’S TRANSPIRATION ASSESSMENT BASED ON SAP FLOW MEASUREMENTS: THE PROBLEM STATEMENT. HS 2019, 1, 504-532.