(1)
Alexey Yu. Vinogradov; Nikolay A. Kazakov. DEBRIS-FLOWS, MUDFLOWS AND SUBMERGED TREE DRIFTING IN THE PLAINS. HS 2020, 2, 228-245.