Alexey Yu. Vinogradov, Victor A. Obyazov, & Mariya M. Kadatskaya. (2019). HISTORY OF FORMATION OF THE RIVERS OF SOUTH PRILIMENIUM IN HOLOTSEN. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena, 1(1), 90-113. https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.1.001