Alexey Yu. Vinogradov, Viktor A. Obyazov, Dmitriy A. Subetto, Mariya M. Kadatskaya, & Ivan A. Vinogradov. (2019). THE WATER LEVEL REGIME OF LAKE ILMEN. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena, 1(2), 190-218. https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.2.002