Tatiana S. Gubareva, Sergei Yu. Lupakov, Boris I. Gartsman, Vladimir V. Shamov, Alexey V. Rubtsov, & Nadezhda K. Kozhevnikova. (2019). POSSIBILITIES OF CATCHMENT’S TRANSPIRATION ASSESSMENT BASED ON SAP FLOW MEASUREMENTS: THE PROBLEM STATEMENT. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena, 1(4), 504-532. https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.4.504