Alexey Yu. Vinogradov, & Nikolay A. Kazakov. (2020). DEBRIS-FLOWS, MUDFLOWS AND SUBMERGED TREE DRIFTING IN THE PLAINS. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena, 2(3), 228-245. https://doi.org/10.34753/HS.2020.2.3.228