ALEXEY YU. VINOGRADOV; VIKTOR A. OBYAZOV; DMITRIY A. SUBETTO; MARIYA M. KADATSKAYA; IVAN A. VINOGRADOV. THE WATER LEVEL REGIME OF LAKE ILMEN. Hydrosphere. Hazard processes and phenomena, v. 1, n. 2, p. 190-218, 16 Dec. 2019.