TATIANA S. GUBAREVA; SERGEI YU. LUPAKOV; BORIS I. GARTSMAN; VLADIMIR V. SHAMOV; ALEXEY V. RUBTSOV; NADEZHDA K. KOZHEVNIKOVA. POSSIBILITIES OF CATCHMENT’S TRANSPIRATION ASSESSMENT BASED ON SAP FLOW MEASUREMENTS: THE PROBLEM STATEMENT. Hydrosphere. Hazard processes and phenomena, v. 1, n. 4, p. 504-532, 30 Dec. 2019.