Alexey Yu. Vinogradov, Victor A. Obyazov, and Mariya M. Kadatskaya. 2019. “HISTORY OF FORMATION OF THE RIVERS OF SOUTH PRILIMENIUM IN HOLOTSEN”. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena 1 (1), 90-113. https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.1.001.