Alexey Yu. Vinogradov, Viktor A. Obyazov, Dmitriy A. Subetto, Mariya M. Kadatskaya, and Ivan A. Vinogradov. 2019. “THE WATER LEVEL REGIME OF LAKE ILMEN”. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena 1 (2), 190-218. https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.2.002.