Tatiana S. Gubareva, Sergei Yu. Lupakov, Boris I. Gartsman, Vladimir V. Shamov, Alexey V. Rubtsov, and Nadezhda K. Kozhevnikova. 2019. “POSSIBILITIES OF CATCHMENT’S TRANSPIRATION ASSESSMENT BASED ON SAP FLOW MEASUREMENTS: THE PROBLEM STATEMENT”. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena 1 (4), 504-32. https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.4.504.