Alexey Yu. Vinogradov, Tatiana А. Vinogradova, Mariya M. Kadatskaya, Svetlana I. Sazonova, and Sergey V. Hvalev. 2019. “ENVIRONMENTAL IMPACT OF USING SMALL RIVER FOR LOG DRIVING”. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena 1 (4), 533-54. https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.4.533.