Alexey Yu. Vinogradov, Viktor A. Obyazov, Tatiana А. Vinogradova, and Mariya M. Kadatskaya. 2020. “NON-ERODING WATER VELOCITIES FOR INCOHERENT BOTTOM SEDIMENTS”. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena 2 (1), 82-89. https://doi.org/10.34753/HS.2020.2.1.82.