Alexey Yu. Vinogradov, and Nikolay A. Kazakov. 2020. “DEBRIS-FLOWS, MUDFLOWS AND SUBMERGED TREE DRIFTING IN THE PLAINS”. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena 2 (3), 228-45. https://doi.org/10.34753/HS.2020.2.3.228.