Alexey Yu. Vinogradov, Victor A. Obyazov and Mariya M. Kadatskaya (2019) “HISTORY OF FORMATION OF THE RIVERS OF SOUTH PRILIMENIUM IN HOLOTSEN”, Hydrosphere. Hazard processes and phenomena, 1(1), pp. 90-113. doi: 10.34753/HS.2019.1.1.001.