Tatiana S. Gubareva, Sergei Yu. Lupakov, Boris I. Gartsman, Vladimir V. Shamov, Alexey V. Rubtsov and Nadezhda K. Kozhevnikova (2019) “POSSIBILITIES OF CATCHMENT’S TRANSPIRATION ASSESSMENT BASED ON SAP FLOW MEASUREMENTS: THE PROBLEM STATEMENT”, Hydrosphere. Hazard processes and phenomena, 1(4), pp. 504-532. doi: 10.34753/HS.2019.1.4.504.