Alexey Yu. Vinogradov, Viktor A. Obyazov, Tatiana А. Vinogradova and Mariya M. Kadatskaya (2020) “NON-ERODING WATER VELOCITIES FOR INCOHERENT BOTTOM SEDIMENTS”, Hydrosphere. Hazard processes and phenomena, 2(1), pp. 82-89. doi: 10.34753/HS.2020.2.1.82.