Alexey Yu. Vinogradov and Nikolay A. Kazakov (2020) “DEBRIS-FLOWS, MUDFLOWS AND SUBMERGED TREE DRIFTING IN THE PLAINS”, Hydrosphere. Hazard processes and phenomena, 2(3), pp. 228-245. doi: 10.34753/HS.2020.2.3.228.