[1]
Alexey Yu. Vinogradov, Viktor A. Obyazov, Dmitriy A. Subetto, Mariya M. Kadatskaya, and Ivan A. Vinogradov, “THE WATER LEVEL REGIME OF LAKE ILMEN”, HS, vol. 1, no. 2, pp. 190-218, Dec. 2019.