[1]
Tatiana S. Gubareva, Sergei Yu. Lupakov, Boris I. Gartsman, Vladimir V. Shamov, Alexey V. Rubtsov, and Nadezhda K. Kozhevnikova, “POSSIBILITIES OF CATCHMENT’S TRANSPIRATION ASSESSMENT BASED ON SAP FLOW MEASUREMENTS: THE PROBLEM STATEMENT”, HS, vol. 1, no. 4, pp. 504-532, Dec. 2019.