[1]
Alexey Yu. Vinogradov, Viktor A. Obyazov, Tatiana А. Vinogradova, and Mariya M. Kadatskaya, “NON-ERODING WATER VELOCITIES FOR INCOHERENT BOTTOM SEDIMENTS”, HS, vol. 2, no. 1, pp. 82-89, Mar. 2020.