Alexey Yu. Vinogradov, Viktor A. Obyazov, Dmitriy A. Subetto, Mariya M. Kadatskaya, and Ivan A. Vinogradov. “THE WATER LEVEL REGIME OF LAKE ILMEN”. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena, Vol. 1, no. 2, Dec. 2019, pp. 190-18, doi:10.34753/HS.2019.1.2.002.