Tatiana S. Gubareva, Sergei Yu. Lupakov, Boris I. Gartsman, Vladimir V. Shamov, Alexey V. Rubtsov, and Nadezhda K. Kozhevnikova. “POSSIBILITIES OF CATCHMENT’S TRANSPIRATION ASSESSMENT BASED ON SAP FLOW MEASUREMENTS: THE PROBLEM STATEMENT”. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena, Vol. 1, no. 4, Dec. 2019, pp. 504-32, doi:10.34753/HS.2019.1.4.504.