Alexey Yu. Vinogradov, Viktor A. Obyazov, Tatiana А. Vinogradova, and Mariya M. Kadatskaya. “NON-ERODING WATER VELOCITIES FOR INCOHERENT BOTTOM SEDIMENTS”. Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena, Vol. 2, no. 1, Mar. 2020, pp. 82-89, doi:10.34753/HS.2020.2.1.82.