FORMATION OF SUMMER RAIN FLOODS ON THE CHITA RIVER (TRANSBAIKALIA)

Section
Hazardous processes in the hydrosphere: fundamental and engineering aspects
  • Elena V. Noskova Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, Russia
  • Natalya V. Rakhmanova Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, Russia
  • Irina L. Vakhnina Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, Russia Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia
Keywords: water consumption, high water, hydrograph, high water period, precipitation, Transbaikal Territory, Amur basin, река Чита
(+) Abstract

Floods caused by rain floods in flood-hazardous regions, which include the Trans-Baikal Territory, lead to significant socio-economic and environmental consequences, especially for settlements located in floodplains. In the Trans-Baikal Territory, its administrative center, the city of Chita, located on the banks of the Chita River, is suffering the greatest economic damage. Therefore, the identification of the patterns of formation of floods on this river determines the relevance of this work, the task of which is to analyze the rain floods on the Chita River – the city Chita for the period from 1988 to 2017 during years of extremely high water consumption, as well as the amount of precipitation due to which they were caused.

The work uses the observational data of the Trans-Baikal Administration for Hydrometeorology and Environmental Monitoring at the hydrological post of the Chita River – the city Chita and the Chita weather station.

As a result of the analysis, it was revealed that the most significant floods were re-corded in the last high-water phase of the cycle from 1988 to 1998. Water consumption in 1991 was the first among the observed maximum values on the Chita – Chita River for the entire observation period, 1988 – the third, 1990 – the fifth and 1998 – the seventh. The main factor in the formation of flood waves during these years was precipitation, which in the months of recorded maximum water discharge was 50-165% more than normal, while the daily amount in the period before the flood reached 30-62 mm.

A characteristic feature of the formation of floods in the Trans-Baikal Territory, in particular, on the Chita River, is the deep southern or south-western cyclones emerging on its territory. Long-term active cyclonic activity over the Trans-Baikal Territory in the summer leads to rainfall, which cause a sharp increase in water discharge to extreme values.

(+) About the author(s)

Elena V. Noskova,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, Russia

E-mail: elena-noskova-2011@mail.ru
eLibrary (РИНЦ) SPIN-код: 7361-3260
Scopus ID: 57190496358
ORCID iD: 0000-0001-9782-1996

Natalya V. Rakhmanova,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, Russia

E-mail: rnv1997@mail.ru
eLibrary (РИНЦ) SPIN-код: 6248-2395
Scopus ID:
ORCID iD:0000-0002-2180-1590

Irina L. Vakhnina,
Institute of Natural Resources, Ecology and Cryology SB RAS, Chita, Russia Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russia

E-mail: vahnina_il@mail.ru
eLibrary (РИНЦ) SPIN-код: 6736-3412
Scopus ID: 57211293834
ORCID iD: 0000-0001-5111-6255

(+) References

Gladkevich G.I., Terskiy P.N., Frolova N.L. Otsenka opas-nosti navodnenii na territorii Rossiiskoi Federatsii [Asses-ment of Inundation Hazard on the Territory of the Russian Federation]. Vodnoe khozyaistvo Rossii: problemy, tekhnologii, upravlenie [Water sector of Russia: problems, technologies, management], 2012, no. 2, pp. 29-46. (In Rus-sian).

Kichigina, N.V. Flood Hazard on the Rivers of the Baikal Region. Geography and Natural Resources, 2018, vol. 39, iss. 2, pp. 120-129. (Russ. ed.: Kichigina N.V. Opasnost' navodnenii na rekakh Baikal'skogo regiona. Geografiya i prirodnye resursy, 2018, no. 2, pp. 41-51). DOI: 10.1134/S187537281802004X

Razumov V.V., Kachanov S.A., Razumova N.V., Chiri-kov A.G., Shagin S.I., Bekkiev M.Yu., Glushko A.Ya., Pchelkin V.I., Frolko S.V. Masshtaby i opasnost' navodnenii v regionakh Rossii [The extent and danger of flooding in the regions of Russia]. Moscow, Publ. FC VNII GOChS Emercom of Russia, 2018. 364 p. (In Russian; abstract in English).

Noskova E.V., Vakhnina I.L., Kurganovich K.A. Kharak-teristika uslovii uvlazhnennosti territorii besstochnykh ozer Toreiskoi ravniny s ispol'zovaniem meteorologicheskikh dannykh [Characteristic of humidity conditions of the terri-tory of the flourless lakes of the Torey Plain with the use of meteorological data]. Vestnik Zabaikal'skogo gosudarstven-nogo universiteta [Transbaikal State University Journal], 2019, vol. 25, no 3, pp. 22-30. (In Russian; abstract in Eng-lish). DOI: 10.21209/2227-9245-2019-25-3-22-30

Obyazov V.A. Chita [Chita]. In R.F. Geniatulin (ed.). Ma-laya entsiklopediya Zabaikal'ya: Prirodnoe nasledie [Small Encyclopedia of Transbaikalia: Natural Heritage]. Novosi-birsk, Publ. Science, 2009, p. 641. (In Russian).

Obyazov V.A. Tendentsii mnogoletnikh izmenenii rechnogo stoka v Zabaikal'e v mnogovodnye i malovodnye periody [Trends in long-term changes in river runoff in Transbaikalia and in dry periods]. Doklady Akademii nauk [Reports of the Academy of Sciences], 2013, vol. 450, no. 6, pp. 713-716. . (In Russian). DOI: 10.7868/S0869565213180205

Obyazov V.A. Izmeneniya sovremennogo klimata i ocenka ih posledstvij dlya prirodnyh i prirodno-antropogennyh sis-tem Zabajkal'ya: Avtoref. diss. doct. geogr. nauk. [Changes in the modern climate and assessment of their consequences for the natural and natural-anthropogenic systems of Trans-baikalia Dr. Sci. (Geography) thesis]. Kazan, 2014. 38 p. (In Russian).

Obyazov V.A., Smakhtin V.K. Mnogoletnii rezhim stoka rek Zabaikal'ya: analiz i fonovyi prognoz [Long-term flow regime of the Transbaikalia rivers: analysis and background forecast]. Vodnoe khozyaistvo Rossii: problemy, tekhnologii, upravlenie [Water sector of Russia: problems, technologies, management], 2012, no. 1, pp. 63-72. (In Russian; abstract in English).

Razumov V.V., Razumova N.V., Pchelkin V.I. Masshtaby i opasnost' navodnenii v Sibirskom regione Rossii [The mag-nitude and the risk of flooding in the Siberian region of Russia]. Nauka. Innovatsii. Tekhnologii [Science. Innova-tions. Technologies], 2015, no. 4, pp. 103-144. (In Russian; abstract in English).

Shalikovskii A.V. Navodneniya v Zabaikal'skom krae: prichiny, posledstviya, vozmozhnosti prognoza [Floods in the Trans-Baikal Territory: Causes, Consequences, Forecast-ing Opportunities]. In V.N. Zaslonovskii (ed.) Vodnye resursy i vodopol'zovanie [Water Resources and Water Use]. Chita, Publ. TbSU, 2019, pp. 11-18. (In Russian).

Shalikovskii A.V. Spetsificheskie osobennosti formirovani-ya navodnenii v verkhnei chasti basseina reki Amur [Specif-ic features of the formation of floods in the upper part of the basin Amur River]. Materialy Chetyrnadtsatoi Mezhdu-narodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Kulaginskie chteniya: tekhnika i tekhnologii proizvodstvennykh protsessov» (Chita, 26-28 noyabrya 2014 g.): v 3 chastyakh [Materials of the Fourteenth International Scientific and Practical Conference “Kulagin Readings: Technique and Technologies of Production Processes” (Chita, November 26-28, 2014): in 3 parts], Chita, Publ. TbSU, 2014, vol. 3, pp. 240-244. (In Russian).

Zaikov B.D. Srednii stok i ego raspredelenie v godu na terri-torii SSSR [The average runoff and its distribution in the year on the territory of the USSR]. Leningrad, Publ. Gidro-meteoizdat, 1946. 148 p. (In Russian).

(+) Read online

Abstract views: 146
PDF Downloads: 0
Published
2019-12-23
How to Cite
Elena V. Noskova, Natalya V. Rakhmanova, & Irina L. Vakhnina. (2019). FORMATION OF SUMMER RAIN FLOODS ON THE CHITA RIVER (TRANSBAIKALIA). Hydrosphere. Hazard Processes and Phenomena, 1(3), 314-327. https://doi.org/10.34753/HS.2019.1.3.001

Downloads

Download data is not yet available.